Regulamin Usługi Chmura Medyczna - medCLOUD

Słownik pojęć:

1. Usługodawca – spółka Global Advanced Technology Exploration S. A. z siedzibą we Wrocławiu (54 – 401) przy ulicy Ukraińskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000492715;

2. Użytkownik – podmiot będący usługobiorcą, a który nabywa bądź nabył dostęp do Chmury medycznej – medCLOUD;

3. medCLOUD, Chmura Medyczna – usługa świadczona przez Usługodawcę, a polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi określonych zasobów wirtualnego dysku, przeznaczonego do przechowywania danych związanych ze świadczeniem usług medycznych, którymi Usługobiorca może dowolnie zarządzać;

4. Data Center – specjalistyczny zespół pomieszczeń przeznaczonych dla funkcjonowania infrastruktury informatycznej składającej się z serwerów, urządzeń do przechowywania danych oraz infrastruktury sieciowej z dostępem do sieci Internet;

5. Sklep – platforma zakupowa umożliwiająca nabycie dostępu do Chmury Medycznej, a znajdująca się pod adresem internetowym https://sklep.chmuramedyczna.pl;

6. Login – przydzielony Użytkownikowi unikalny identyfikator;

7. Hasło – tajny ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi uwierzytelnienie w medCLOUD przy wykorzystaniu Loginu;

8. Błąd zwykły – błędy drobne, ergonomiczne lub kosmetyczne nieznacznie wpływające na możliwość korzystania lub nieznacznie wydłużające czas operacji dokonywanych w ramach usługi Chmura medyczna – medCLOUD;

9. Błąd krytyczny – błąd uniemożliwiający poprawne korzystanie z istotnych funkcjonalności usługi Chmury medycznej -medCLOUD, mający swe przyczyny po stronie Usługodawcy;

10. Awaria – brak możliwości dostępu do usługi Chmury medycznej – medCLOUD mający swoje przyczyny po stronie Usługodawcy.

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy normuje prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi medCLOUD.
2. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż usługa medCLOUD kierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą w myśl ustawy o działalności leczniczej.
3. Korzystanie z usługi medCLOUD równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§2 Oświadczenie Usługodawcy

1. Usługodawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę techniczną, merytoryczną oraz zaplecze personalne i techniczne wymagane w celu realizacji usługi Chmury medycznej, a w szczególności:.
a. jest właścicielem i posiadaczem zaawansowanego technologicznie Data Center, do którego nie mają fizycznego dostępu osoby niezwiązane organizacyjnie bądź kapitałowo z Usługodawcą;
b. Data Center wyposażone zostało w stosowne zabezpieczenia stwierdzone certyfikatami, a chroniące przed włamaniami, pożarami oraz powodziami;
c. urządzenia wchodzące w skład Data Center posiadają zabezpieczenia o charakterze informatycznym, chroniące przed działaniem złośliwego oprogramowania oraz atakami hakerskimi;
d. posiada oprogramowanie gwarantujące bezpieczeństwo oraz niezawodność Chmury medycznej – medCLOUD;
e. pozostaje w stosunkach pracy lub cywilnoprawnych z osobami posiadającymi kompetencje wymagane w celu prawidłowego świadczenia usług, którzy ponadto zobowiązani są do zachowania poufności.

§3 Sklep

1. Zakres świadczonej usługi określa Użytkownik poprzez dokonanie wyboru spośród katalogu dostępnych w Sklepie wariantów usługi.
2. Użytkownik uzyskuje dostęp do medCLOUD po złożeniu i opłaceniu zamówienia w Sklepie, co równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi medCLOUD. Użytkownik związany jest ceną podaną przez Usługodawcę w toku składania zamówienia.
3. Udzielenie Użytkownikowi dostępu do zasobów medCLOUD następuje poprzez dostarczenie unikalnego Loginu oraz jednorazowego Hasła na wskazany przez niego przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany otrzymanego hasła.
4. Ceny oraz warianty świadczonych usług wynikające z treści zamieszczonych w Sklepie mogą ulec zmianie bez uprzedniej notyfikacji. W przypadku takim Użytkownik związany jest ceną oraz wariantem wybranym przez siebie w chwili zawierania umowy o świadczenie usługi medCLOUD.

§4 Chmura medyczna - medCLOUD

1. Użytkownikowi udostępniona zostaje przestrzeń na wirtualnym dysku o wielkości zgodnej z zakupioną przez niego usługą, całodobowo na okres 12 miesięcy.
2. Chmura medyczna medCLOUD dostępna jest dla Użytkownika po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową, również z poziomu urządzeń mobilnych, na stronie internetowej https://data.chmuramedyczna.pl
3. Dokonując pierwszej konfiguracji medCLOUD, Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Użytkownikowi bezpłatnej usługi wsparcia informatycznego w celu przystosowania ustawień do jego potrzeb. Bezpłatne wsparcie informatyczne udzielane jest jedynie przy pierwszej konfiguracji medCLOUD oraz w ciągu 7 od dnia uruchomienia usługi.
4. Zarządzając udostępnioną na wirtualnym dysku przestrzenią Użytkownik może w szczególności zapisywać dane, a także je pobierać, przeglądać oraz modyfikować.
5. Użytkownikowi udostępniona zostaje aplikacja służąca do katalogowania i zarządzania plikami umieszczonymi w Chmurze medycznej – medCLOUD.
6. W przypadku utraty danych wymaganych do uwierzytelniania (Loginu lub Hasła), Użytkownik może żądać wygenerowania nowego hasła, bądź usunięcia wszelkich danych zapisanych w jego Chmurze Medycznej, nie może zaś żądać udostępnienia określonych zasobów w niej zapisanych.

§5 Bezpieczeństwo danych osobowych i innych informacji wrażliwych

1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań gwarantujących bezpieczeństwo danych umieszczonych w zasobach Chmury obliczeniowej – medCLOUD, w szczególności poprzez szyfrowanie danych do niej wprowadzonych.
2. Usługodawca w żaden sposób nie ingeruje w treść plików umieszczonych w zasobach medCLOUD oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich bezprawny charakter.
3. Usługodawca zastrzega wyraźnie, iż ze względu na szyfrowanie nie ma dostępu oraz nie ingeruje w dane umieszczone w medCLOUD. Użytkownik powierza Usługobiorcy przechowywanie danych, w tym danych osobowych, jednakże nie wykonuje na nich innych operacji z zakresu przetwarzania, a w szczególności ich nie zbiera, nie utrwala, nie opracowuje, nie zmienia, nie udostępnia oraz ich nie usuwa. Usługobiorca nie staje się administratorem powyższych danych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych, a odpowiada jedynie za ich przetwarzanie niezgodnie z umową. Usługodawca zastrzega sobie ponadto prawo do usuwania danych po rozwiązaniu umowy.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu danych osobowych oraz innych informacji wrażliwych Usługodawca odpowiada wyłącznie do wysokości szkody rzeczywistej Użytkownika.
5. Usługodawca nie odpowiada za zaistniałe zagrożenia danych osobowych i innych informacji wrażliwych w przypadku, gdy są one wynikiem działań lub zaniechań Użytkownika, a w szczególności:
a. udostępnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła przez Użytkownika;
b. niewłaściwego zabezpieczenia poczty elektronicznej jeżeli zawiera ona dane dostępowe do medCLOUD;
c. zainfekowania złośliwym oprogramowaniem lub poddania atakom hakerskim urządzeń Użytkownika, jeżeli są one wykorzystywane do uzyskania dostępu do medCLOUD;
d. korzystania przez Użytkownika z medCLOUD poprzez niezabezpieczoną infrastrukturę sieciową, jak np. publiczne sieci Wi-Fi.
6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy o świadczenie usługi medCLOUD.

§6 Reklamacje

1. Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać wszelkie reklamacje, z wyłączeniem błędów i awarii uregulowanych w § 8 niniejszego regulaminu, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://chmuramedyczna.pl/reklamacja/
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
3. Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje na wskazany przy zawieraniu umowy z Użytkownikiem adres poczty elektronicznej.

§7 Błędy i awarie

1. W przypadku wystąpienia błędu zwykłego, błędu krytycznego bądź awarii Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Usługodawcy.
2. W przypadku wystąpienia błędu zwykłego, Usługodawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie go w ciągu 7 dni od jej notyfikacji przez Użytkownika.
3. Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia błędu krytycznego lub awarii. Usunięcie błędu krytycznego lub awarii nastąpić powinno nie później niż w ciągu 24 godzin od jej notyfikacji Usługodawcy.
4. W ramach świadczenia usługi Naprawy Zdalnej Usługodawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu jej wyeliminowania w czasie 4 godzin od jej notyfikacji przez Użytkownika. Bieg terminu tego ulega zawieszeniu w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnia wymogów wynikających z § 5 ust. 2 niniejszego regulaminu.
5. Jeżeli w wyniku awarii powstała szkoda po stronie Użytkownika, Usługodawca odpowiada jedynie w przypadku niedotrzymania terminów na usunięcie awarii wynikających z niniejszego paragrafu z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa, a ponadto wyłącznie do wysokości szkody rzeczywistej.

§8 Rozwiązanie umowy

1. Po upływie 12-miesięcznego okresu umowy zostaje ona nieodpłatnie przedłużona na okres 1 miesiąca.
2. W czasie trwania okresu 1-miesięcznego nieodpłatnego przedłużenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik może poprzez Sklep dokonać ponownego zakupu usługi medCLOUD, co oznaczać będzie odpłatne przedłużenie trwającej umowy na okres kolejnych 12 miesięcy. W przypadku takim Użytkownik zachowuje przydzielony mu Login oraz Hasło oraz dostęp do danych uprzednio wprowadzonych do medCLOUD.
3. W przypadku niedokonania przez Użytkownika ponownego zakupu usługi medCLOUD w okresie 1-miesięcznego bezpłatnego przedłużenia, umowa ulega rozwiązaniu.
4. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi medCLOUD bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz z zatrzymaniem pobranych opłat w przypadku stwierdzenia przechowywania przez Użytkownika w medCLOUD danych bezprawnych w myśl art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. W przypadku zakupu usługi przez podmiot nieprowadzący działalności leczniczej w myśl ustawy o działalności leczniczej, Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz zatrzymania uiszczonej opłaty w zakresie poniesionych przez niego kosztów.
6. Usługodawca zobowiązany jest do trwałego usunięcia wszelkich danych wprowadzonych przez Użytkownika do medCLOUD w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług.